İçeriğe geç

Milli Eğitim Bakanlığı – MEB

Milli Eğitim Bakanlığı tarihçesi

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

 • Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
 • Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
 • Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
 • Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
 • Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
 • Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
 • Sicil İşleri Dairesi
 • İstatistik Dairesi
 • Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
 • Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

 • 1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
 • 1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
 • 1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
 • 1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
 • 1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
 • 1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
 • 1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
 • 1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Milli Eğitim Bakanlığı adresi

Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı telefon numarası

0312 4132680 – 0312 4132681 – 0312 4131838

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi

http://www.meb.gov.tr

Logosu

Bakanlığın bugüne kadar kullandığı logosu günümüz koşullarına uygun olarak revize edilerek güncel yaklaşımlarla yeniden konumlandırılmıştır. Bu çalışmayla kurum logosunun kurum kimliğini ve kültürünü en iyi şekilde ifade etmesi amaçlanmıştır. Mevcut logoda yer alan kitap ve meşale modern bir bakış açısı ile stilize edilip sadeleştirilirken, alevin grafik ifadesi daha da keskinleştirilmiştir. Kullanılan yazı tipinde ise yine sadelik ve okunaklılık esas alınmıştır. Yeni logo; toplumsal gelişimi esas alan Millî Eğitim Bakanlığı´nın, küresel gelişimi de takip eden, yeniliğe açık, güçlü ve dinamik bir kurum olduğunu vurgulamaktadır. Kullanılan Renkler Siyah, ciddiyet ve otoriteyi vurgularken meşalenin ateşindeki kırmızı bayrak rengimiz olmasının yanı sıra canlılığı, azmi ve dinamizmi simgelemektedir. Zemin renkleri ise; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, çıraklık ve yaygın eğitim ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlar için ilgili kurum ve kuruluş paydaşlarının amaçlarıyla örtüşecek ve ilk bakışta rahatlıkla ayırt edilebilecek tonlarda hazırlanmıştır.

Amblemde Alevin Tanımı

Stilize edilmiş yanan meşale, arka zeminde destekleyici öge olarak tasarlanmıştır. Meşale üç kıvılcımdan oluşmaktadır. Üç kıvılcım, temelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere, bitmeyen bir süreç olarak eğitimin sürekliliğini simgelemektedir. Yanan meşale alevi, Millî Eğitim Bakanlığı´nın bütün zeminli işerinde kullanılacaktır. Logo ile birlikte güçlü bir imaj oluşturması hedeflenmiştir.

Logo

Millî Eğitim Bakanlığı´nın logosu, tam bir dairedir.
Dairenin tam ortasında, Bakanlığın simgesi
(açılmış kitap ve meşale), üst kenarında, “T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı” yazısı, alt kenarında defne
yaprakları yer almaktadır.

Bayrağımızın renginden esinlenilen kırmızı
millîliği, defne yaprakları mükemmelliği, açılmış
kitap bilgiyi, yanan meşale aydınlık ve uygarlığı
sembolize etmektedir. Logoda kullanılan yazı ve
simgeler arasındaki bütünlüğü sağlamak için, bir
daire içinde birlikte kullanılmıştır.

Amblemin içeriği

Millî Eğitim Bakanlığı´nın amblemi (simgesi,
sembolü) stilize edilen açılmış bir kitap ve
ortasında yer alan yanan bir meşaledir.

Kitap; bilgi, eğitim ve öğretimi, yanan meşale ise
aydınlığı ve uygarlığı temsil etmektedir. Simgede
yazı karakteri kullanılmamıştır.

MEB uygulamalı Kullanım

Millî Eğitim Bakanlığı´nın amblemi (simgesi,
sembolü) stilize edilen açılmış bir kitap ve
ortasında yer alan yanan bir meşaledir.
Kitap; bilgi, eğitim ve öğretimi, yanan meşale ise
aydınlığı ve uygarlığı temsil etmektedir. Simgede
“MEB” yazısına yer verilmiştir.

MİSYON

Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş;  iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır.

VİZYON

Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi.

Tarih:Eğitim

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kaçak bahis siteleri

deneme bonusu

casino siteleri

mobil ödeme bahis

bahis siteleri

mobil ödeme bahis

bonusal

bedava bonus

bedava bahis

mobil ödeme bahis

canlı bahis

bedava bonus

çevrimsiz bonus

deneme bonusu

escort istanbul

bahis siteleri